Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) poskytuje Dotknutej osobe nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom je spoločnosť GOFAR s.r.o., so sídlom Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46525831, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107526/B.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Ing. Estera Szabová, tel: 0948 244 031, e-mail: gofar@gofar.sk

Poučenie o ochrane osobných údajov:

V závislosti na vašich potrebách môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr. okresnému úradu, advokátovi, notárovi, znalcovi, finančnému sprostredkovateľovi.

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať. Uplatnenie námietky znamená, že Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ďalej máte právo:

  1. na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú vaše osobné údaje spracúvané,
  2. požadovať opravu vašich osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
  3. získať svoje osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Prevádzkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,
  4. požadovať obmedzenie spracúvania Prevádzkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Prevádzkovateľ, ale potrebujete ich vy na uplatnenie svojich nárokov,
  5. požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
  6. podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.

Na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa môžu byť vaše kontaktné osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na účely priameho marketingu. Voči tomuto spracúvaniu máte možnosť kedykoľvek podať námietku, čo spôsobí, že osobné údaje sa už nemôžu na také účely ďalej spracúvať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.