Kvalitne sa poistite a užívajte si život!

Objektívnym porovnaním poistných produktov a ich analýzou navrhneme a sprostredkujeme kvalitný poistný program s optimálnym poistným krytím, ktorý svojím nastavením bude odzrkadľovať Vašu aktuálnu životnú situáciu a Vaše poistné potreby. Kvalitne nastavené poistenie hrá kľúčovú úlohu v prípade neočakávaných životných udalostí.

Naša spoločnosť je finančným sprostredkovateľom registrovaným v Národnej banke Slovenska v sektore Poistenie alebo zaistenie. Finančné sprostredkovanie poskytujeme v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistením nehnuteľnosti si zabezpečíte ochranu Vašej nehnuteľnosti v prípade nečakanej živelnej pohromy, krádeže a vandalizmu v rozsahu Vami zvolených poistných kritérií. Optimálne uzatvorené poistenie Vám pomôže nahradiť vzniknutú škodu alebo zmierniť jej následky. Ak si kupujete dom alebo byt na hypotéku, poistenie nehnuteľnosti je nevyhnutnou podmienkou poskytnutia hypotekárneho úveru.

Poistenie nehnuteľnosti sa môže vzťahovať na:

 • rodinný dom, byt, bytový dom, rekreačný objekt, budovu vo výstavbe,
 • vedľajšie budovy a ostatné stavby ( garáž, kôlňa, záhradný domček, altánok, oplotenie, bazén, solárne panely, tepelné čerpadlo a pod.),
 • stavebný materiál, stavebné mechanizmy a pod.

Keďže sa rozsah poistného krytia jednotlivých poistných produktov v poisťovniach môže výrazne líšiť, preto je dôležité detailne poznať ponuku jednotlivých poisťovní a vybrať si ten najvhodnejší poistný produkt, ktorý najviac odzrkadľuje Vaše poistné potreby.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti chráni vnútorné vybavenie Vášho domova, ako sú všetky hnuteľné zariadenia a veci osobnej potreby (napr. nábytok, domáce spotrebiče, technické zariadenia, elektronika, cennosti, umelecké predmety, peniaze, športové potreby a pod.).

Poistenie domácnosti sa môže vzťahovať aj na zodpovednosť príslušníkov domácnosti za škodu spôsobenú tretej osobe na majetku alebo na zdraví; poistenie domácnosti na adrese prechodného bydliska pre všetkých členov domácnosti, asistenčné služby a pod., preto pri výbere konkrétneho poistného produktu je dôležitým prvkom optimálne zvolenie krytia poistných rizík, rozsahu poistného krytia, obmedzení a výluky z poistenia ako aj výšku spoluúčasti.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti predstavuje komplexný balík ochrany Vášho domova zahŕňajúci nehnuteľnosť aj s jej zariadením.

Poistenie schopnosti splácať úver

Možnosť poistiť úverové riziko je v súčasnosti voliteľným prvkom každého úveru ponúkaného bankami. Z pohľadu úverového dlžníka kryje poistenie riziko výpadku schopnosti splácať úver zapríčinené smrťou, trvalou invaliditou, pracovnou neschopnosťou alebo stratou zamestnania.

Poistenie nehnuteľnosti sa môže vzťahovať na:

 • Poistenie A: základné poistenie, kryje riziko pre prípad smrti a plnej alebo trvalej invalidity
 • Poistenie B: rozšírené poistenie, ktoré tvorí okrem základného poistenia aj poistenie práceneschopnosti a poistenie úveru pri strate zamestnania.

V prípade, ak poisťovňa akceptuje poistnú udalosť, potom preberá na seba záväzok za splácanie úveru. V závislosti od typu poistenej udalosti uhradí za klienta celú nesplatenú výšku úveru (napríklad v prípade smrti), alebo začne uhrádzať namiesto klienta mesačné splátky úveru.

Životné poistenie

Cieľom životného poistenia je poskytnúť finančné zabezpečenie z dlhodobého hľadiska pre Vás a Vašu rodinu. Pri výbere konkrétneho typu životného poistenia rozhodujú najmä dve kritériá. Prvým je snaha o krytie rizík vyplývajúcich zo života (napríklad riziko úmrtia, úrazu, choroby a pod.), druhým kritériom je prebytok voľných finančných prostriedkov a ich snaha zhodnotiť ich a zároveň získať aj poistnú ochranu.

Uzavretie životného poistenia nie je nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie hypotekárneho úveru. Môže sa vyžadovať v závislosti od veku žiadateľa o úver, počtu rokov splácania, výšky úveru a pod. Ak banka predáva hypotekárny úver, ktorého súčasťou je životné poistenie, obvykle je úver zvýhodnený lepšou úrokovou sadzbou.

Všetky poistenia

Portfólio produktov - životné poistenie: 

 • dôchodkové poistenie,
 • kapitálové životné poistenie,
 • poistenie pre prípad smrti, pre prípad dožitia alebo kombináciu smrti a dožitia,
 • poistenie vena a prostriedkov na výživu detí,
 • investičné životné poistenie,
 • úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby.

Portfólio produktov - neživotné poistenie:

 • zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
 • poistenie majetku - dom, byt, domácnosť, budovy, bytové domy, hnuteľný majetok, stroje
 • autá - PZP, havarijné poistenie
 • cestovné poistenie - krátkodobé, celoročné
 • poistenie právnej ochrany