Bezproblémový prevod nehnuteľnosti

Príprava zmluvy ako aj jej uzatváranie si vyžaduje znalosti a skúsenosti, bez ktorých sa zmluvná strana vystavuje riziku uzavretia pre ňu nevýhodnej zmluvy, alebo dokonca zmluvy, ktorá nie je platná, alebo právne vymožiteľná.

Preto realitná kancelária Gofar zadáva prípravu zmlúv pre klientov renomovanej advokátskej kancelárii, ktorá je zameraná na realitné právo a taktiež využívame služby člena Realitnej únie SR, ktorá združuje profesijných advokátov.

Vypracovanie adresných zmlúv a dohôd spolupracujúcou advokátskou kanceláriou na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, Vám zabezpečí rýchly a bezproblémový prevod nehnuteľnosti.


Druhy zmluvnej dokumentácie

 • Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti
 • Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • Zmluva o prevode vlastníctva bytu, príp. nebytového priestoru
 • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • Rezervačná zmluva
 • Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
 • Dodatky k zmluvám 
 • Splnomocnenie
 • Akákoľvek iná zmluva pokrývajúca realitné právo

Pred podpisom zmluvy dôkladne preverujeme:

 • projektovú dokumentáciu
 • katastrálne mapy
 • pôvodné nadobúdacie tituly
 • právny stav nehnuteľnosti vlastnícke a záložné práva,
 • totožnosť predávajúceho/kupujúceho
 • bonitu kupujúceho
 • vecné bremená, plomby atď.
 • listy vlastníctva
 • pôdorys
 • potvrdenie od správcu bytu o úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv