Odborné vyjadrenie realitnej kancelárie k trhovej cene nehnuteľnosti

Stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti určujeme na základe metodiky ocenenia, ktorá je vypracovaná podľa smernice Realitnej únie SR o oceňovaní nehnuteľností a metódy CMA analýzy (Comparative Market Analysis). Trhová hodnota nehnuteľnosti sa získa porovnaním aktuálnych cien podobných nehnuteľností v danej lokalite s následným detailným posúdením vplyvov jednotlivých kvalitatívnych faktorov a charakteristík oceňovanej nehnuteľnosti.

K oceneniu nehnuteľností pristupuje realitná kancelária Gofar v zmysle § 206 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku a v súlade so Smernicou Realitnej únie Slovenskej republiky o oceňovaní nehnuteľností. Odborné vyjadrenie realitnej kancelárie nie je znaleckým posudkom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

certifikát certifikát

Využitie

  • súdne konania
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlatníctva manželov
  • pre dedičské konanie
  • majetkové vysporiadania nehnuteľností (napr. rozvod)
  • odborné vyjadrenie ako dôkazný prostriedok v zmysle § 187 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších  predpisov
  • vlastná potreba informácie o cene nehnuteľnosti (napr. predaj)

Profesionálny prístup

Ocenenie nehnuteľnosti realizuje naša realitná kancelária na základe dodanej dokumentácie a osobnej obhliadky nehnuteľnosti. Ohliadkou nehnuteľnosti vieme pri oceňovaní zohľadniť aj také aspekty nehnuteľnosti, ktoré nie je možné získať z dokumentov, ale ktoré môžu ovplyvniť cenu nehnuteľnosti. Takými sú napríklad atraktivita možného prenájmu bytu alebo nebytového priestoru, občianska vybavenosť, prevládajúca zástavba v bezprostrednom okolí bytového domu, infraštruktúra s prevládajúcim charakterom dopravy alebo skladba obyvateľstva v okolí bytového domu.

Realitná kancelária Gofar garantuje profesionálne spracované ocenenie nehnuteľnosti.